loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
VMS-30-km-Borlaenge-072.jpg
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

Kvalitetspolicy

Hållbarhetsaspekterna beaktas i hela kedjan från konstruktion, tillverkning och användning/återvinning. Safe X System drivs av solenergi, kräver minimala insatser vid installation och underhåll. Allt material återgår till recycling. Användningen av Safe X System medför minskade utsläpp från fordon. Detta på grund av att varningssignalen medger hastighetsanpassning utan stopplikt. Även i jämförelse med hastighetsdämpande åtgärder, som vägbulor, avsmalningar o dyl., innebär Safe X System betydande minskningar av fordons utsläpp. För att skydda miljön ska Safe X System AB aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Safe X System AB:s alla verksamheter.

Samtliga Safe X System AB partners ska därför

  • Källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
  • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
  • Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.
  • Informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.
  • Att klara kraven i gällande lagstiftning är en miniminivå i allt vårt miljöarbete.

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss