loggo-hemsida-2.gif
Hem Produkter SXS Konsult Galleri NEWS F:A:Q Kontakt Om oss logga in
VMS-30-km-Borlaenge-072.jpg
ecolight-bild-hemsida-2-4.gif

Hållbarhetsaspekterna beaktas i hela kedjan från konstruktion, tillverkning och användning/återvinning. Safe X System drivs av solenergi, kräver minimala insatser vid installation och underhåll. Allt material återgår till recycling. Användningen av Safe X System medför minskade utsläpp från fordon. Detta på grund av att varningssignalen medger hastighetsanpassning utan stopplikt. Även i jämförelse med hastighetsdämpande åtgärder, som vägbulor, avsmalningar o dyl., innebär Safe X System betydande minskningar av fordons utsläpp. För att skydda miljön ska Safe X System AB aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Safe X System AB:s alla verksamheter.

Samtliga Safe X System AB partners ska därför:

  • Källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
  • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
  • Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.
  • Informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.
  • Att klara kraven i gällande lagstiftning är en miniminivå i allt vårt miljöarbete.
Verksamheten skall vara miljöinriktad och miljöledningssystemet är en viktig del för att åstadkomma ständig förbättring. Anställda och entreprenörer som är knutna till verksamheten ges efter behov relevant utbildning för att kunna ta aktivt 

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss